O nas


Aktualności


Programy


Projekty


Możesz Pomóc


Raport z pobytu w Kenii

1. Ogólne założenia projektu i cele pobytu

Od 10 marca do 29 maja spędziłam w Kenii 11 tygodni w asyście wolontariuszki z Holandii - Willemijn Weijenberg. Willemijn jest studentką Organisational Studies na Uniwersytecie w Tilburg (Holandia). Nasz pobyt w Kenii miał na celu zainicjowanie realizacji projektów pomocowych składających się na przygotowany przez Fundację Simba Friends projekt Sega Silicon Valley ( patrz Sega Silicon Valley Project). Projekt ten obejmuje szereg pomniejszych inicjatyw mających na celu szeroko rozumiany rozwój lokalnej społeczności w wiosce Sega w zachodniej Kenii. W swej działalności Fundacja stawia na wspieranie edukacji i poszerzanie możliwości rozwoju ludzi młodych. Dlatego też naszym głównym celem jest udzielenie pomocy miejscowym szkołom by stworzyć odpowiednie warunki nauki i podnieść poziom kształcenia (patrz projekty Kogere, STPS, STSS). W szczególności zależy nam na wprowadzeniu do programu nauki podstaw wiedzy informatycznej oraz udostępnieniu osiągnięć technologii informatycznej mieszkańcom Sega, który chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowe umiejętności umożliwiające zdobycie atrakcyjnej pracy. Oprócz stworzenia w szkołach pracowni komputerowych wizja fundacji zakłada powstanie w wiosce Sega Community Learning Centre miejsca wyposażonego w komputery, które oferować będzie członkom lokalnej społeczności m.in. kursy z zakresu podstaw obsługi i konserwacji sprzętu (patrz projekt Telecentre).

2. Metody implementacji

Ponieważ przeważająca część naszych projektów zakłada realizację na przestrzeni wielu miesięcy (czy też nawet bezterminowo) nasz 11-tygodniowy pobyt miał na celu przede wszystkim poczynienie niezbędnych przygotowań do wprowadzenia naszym planów w życie. Założyłyśmy też sobie realizację pomniejszych zadań, która możliwa była w tak ograniczonym terminie.

3. Przygotowania do realizacji projektów i spotkania z partnerami

Przygotowania do implementacji założeń naszych projektów rozpoczęłyśmy w Nairobi. W ciągu pierwszych 2 tygodni pobytu odbyłyśmy szereg spotkań z przedstawicielami organizacji, z którymi Fundacja chciałaby nawiązać współpracę bądź realizującymi podobne do naszych projekty. Przede wszystkim organizacja taką jest CSFK Computers for Schools Kenya, której działalność polega na redystrybucji używanych komputerów pozyskiwanych od firm. Komputery, które trafią do szkół oraz Community Learning Centre w Sega pochodzić będą właśnie do CSFK. Nasze plany dotyczące działalności Community Learning Centre wiążemy również ze współpracą z CISCO. Zgodnie z założeniami naszego projektu oraz ustaleniami poczynionymi z przedstawicielami CISCO miejsce to będzie mogło uzyskać status tzw. lokalnej akademii CISCO miejsca oferującego kursy (oparte o materiały szkoleniowe tej firmy) z zakresu podstawowej wiedzy informatycznej (obsługa i konserwacja sprzętu, instalowanie i obsługa oprogramowania). Kolejnym partnerem, z którym spotkałyśmy się by porozmawiać o możliwościach współpracy była firma Microsoft, na której wsparcie liczymy w kwestii zapewnienia materiałów szkoleniowych, oprogramowania jak również dotacji finansowych.

Odwiedzałyśmy również miejsca prowadzące zbliżoną do naszej działalność. Przykładem jest znajdujące się w Nairobi Kimathi Information Centre . Jest to placówka funkcjonująca od kilku miesięcy i prężnie się rozwijająca dzięki zaangażowaniu i wysiłkom grupy młodych aktywnych ludzi. Zdołali on pozyskać fundusze za które wyposażyli wynajęty lokal w 13 komputerów (od CSFK) oraz odpowiednie meble. Początkowo oferowali kursy z zakresu podstawowej obsługi komputera i udostępniali okolicznej młodzieży gry komputerowe oraz świadczyli proste usługi takie jak przepisywanie i drukowanie czy ksero. Odkąd w kwietniu bieżącego roku pozyskali dofinansowanie od IDRC (International Development Research Centre) Kimathi Information Centre ma już dostęp do internetu i funkcjonuje jako kawiarenka internetowa, pokrywając w ten sposób ponoszone koszty. Ponadto podłączenie internetu umożliwiło zainicjowanie współpracy z Mtandao Africa organizacją, która propaguje wśród młodzieży umiejętność tworzenia stron internetowych oraz organizuje konkurs na dla młodzieży na najlepszą stronę internetową stworzoną przez (kilkuosobowy) zespół. Podczas spotkania z dyrektorem Mtandao Africa, Amrem Hamdi dyskutowałyśmy perspektywy przyłączenia się do programu Mtandao młodzieży korzystającej w przyszłości z Sega Community Learning Centre (zdjęcia)

Zanim jednak centrum rozpocznie działalność doraźnym celem naszego pobytu było stworzenie, albo przynajmniej zapoczątkowanie bibliotek w szkole podstawowej Kogere oraz Sega Township Primary School. Aby to osiągnąć zidentyfikowałyśmy potencjalnych darczyńców i odbyłyśmy szereg spotkań - z CSFK, Jomo Kenyatta Foundation, Kenya Book Foundation. Podczas pobytu w Sega zakupiłyśmy półki oraz zaaranżowałyśmy transport książek do szkół.

4. Pobyt w Sega sytuacja i problemy lokalnej społeczności a nasza działalność

a. szkoły

Przebywając w Sega odwiedzałyśmy szkoły podstawowe Kogere i Township Primary oraz Sega Township Secondary. Nasz pobyt zbiegł się w czasie z obecnością grupy wolontariuszy z Kenya Voluntary Development Association, którzy przez jakiś czas przebywali w Sega Township Secondary School, pomagając szkole w pracach budowlanych zmierzających do zbudowania 2 dodatkowych sal lekcyjnych. Obserwacje ich działań pomogą nam przygotować w Sega obóz dla wolontariuszy pomagających nam w implementacji projektów.

W szkołach podstawowych Kogere oraz Township Primary prowadziłyśmy zajęcia lekcyjne rozszerzające znajomość geografii świata i Europy oraz języka angielskiego. W szczególności starałyśmy się przekazać wiedzę dotyczącą geografii, historii, kultury i mieszkańców naszych ojczyzn, czyli Polski i Holandii. Inne przygotowane przez nas zajęcia to rysowanie, lepienie z gliny i robótki ręczne.

W wyżej wymienionych szkołach zostawiłyśmy przywieziony z Polski sprzęt sportowy podarowany przez firmę GO SPORT" (zestawy do badmintona i tenisa stołowego) oraz mnóstwo artykułów piśmienniczych, których brak bardzo dotkliwie odczuwany jest przez uczniów i nauczycieli.

Choć tworzenie w obu szkołach dobrze wyposażonych bibliotek nie można uznać za zakończone, podczas naszego pobytu udało się dostarczyć kilkaset podręczników oraz zamówić półki na książki dla szkoły Kogere. (zdjęcia)

b. instytucje (szpital, posterunek policji, Ugunja Community Learning Centre)

Spośród instytucji, które funkcjonują w Sega oraz okolicy za istotne uznałyśmy odwiedzenie Sega Mission Hospital oraz Ugunja Community Learning Centre. Ponadto zapoznałyśmy się z sytuacja lokalnego posterunku policji w Sega.

Mission Hospital to jedyny szpital w wiosce, oferujący zarówno opiekę ambulatoryjną jak i szpitalną. Prowadzony jest przez kilka zakonnic, z siostrą Mary jako przełożoną. Choć bez wątpienia szpital i jego działalność odgrywa znaczącą rolę dla mieszkańców Sega, boryka się z wieloma przeszkodami takimi jak brak personelu, środków czy nowoczesnego wyposażenia.

Ugunja Community Learning Centre to placówka, która powstała w położonym od Sega ok. 3 km miasteczku Ugunja i prowadzi działalność zbliżona do planowanej przez nas działalności Sega Community Learning Centre.

Posterunek policji w Sega znajduje się na obrzeżach wioski. Budynek nie ma prądu mimo bliskości trakcji elektrycznej. Zatrudnionych jest 4 policjantów. Ich obecność wydaje się nie być wystarczająca by zapewnić mieszkańcom wsi realne bezpieczeństwo, a nawet jego poczucie (np. mieszkańcy obawiają się chodzić mniej uczęszczanymi drogami późno wieczorem).

c. Sega Community Learning Centre

W związku z przygotowaniami do stworzenia Sega Community Learning Centre podczas naszego pobytu w wiosce miałyśmy za zadanie ostatecznie przeanalizować przygotowany projekt, by ewentualnie nanieść poprawki wynikające lepszego rozeznania w lokalnej sytuacji. W związku z tym ustaliłyśmy możliwą lokalizację centrum, zamówiłyśmy kosztorys wykończenia budynku, obejrzałyśmy miejsca nadające się do wynajęcia w tym celu. Odbyłyśmy również 2 spotkania z kierownictwem Lokalnej Akademii CISCO funkcjonującej na Uniwersytecie Maseno, by kontynuować rozmowy na temat przyszłą współpracą. Oprócz kooperacji w dziedzinie informatycznej liczymy na szerszą współpracę z Uniwersytetem Maseno, celem prowadzenia przez specjalistów z tej uczelni kursów w Sega Community Learning Centre np. w dziedzinie nowoczesnych technik uprawy roli czy zastosowania innowacyjnych odmian roślin i odpowiednich nawozów.


5. Serani Primary School - przykład wykorzystania grantu

Istotnym punktem agendy naszego pobytu było zapoznawanie się z działalnością organizacji czy instytucji realizujących podobne do naszych projekty. Dlatego też udałyśmy się do Mombasy by odwiedzić Serani Primary School. Kontakt ze szkołą nawiązałyśmy dzięki uprzejmości honorowego konsula Polski w Mombasie, pana Reshadi'ego Noor'a.

Serani Primary School to szkoła podstawowa dla chłopców. Część uczniów mieszka w przyszkolnym internacie. Zabudowania pamiętają jeszcze czasy kolonialne, kiedy to mieściła się tu szkoła podstawowa dla muzułmańskich dzieci. W 2005 r. Serani Primary School była placówką, która otrzymała wsparcie od polskiego rządu poprzez program tzw. małych grantów afrykańskich. Za przekazane przez ambasadę RP w Nairobi fundusze wyposażono bibliotekę oraz wyremontowano kilka sal lekcyjnych, które wcześniej nie nadawały się do prowadzenia zajęć i nie mogły być wykorzystywane. (patrz zdjęcia)


6. Dni Polskie w Nairobi, 18-21 maja

Termin naszego pobytu w Kenii pokrywał się z terminem Dni Polski, organizowanych w Nairobi w dniach 18-22 maja. Z racji współpracy między Fundacją Simba Friends a Forum Kenijsko-Polskim, współorganizującym Dni Polski w Kenii a także w związku z nasza obecnością w Nairobi, włączyłyśmy się aktywnie do przygotowań, uczestnicząc w spotkaniach w ambasadzie RP.

Program Dni Polskich obejmował forum biznesowe w polskiej ambasadzie, sympozjum edukacyjne w hotelu Silver Springs oraz prezentację polskiej sztuki ludowej, malarstwa oraz fotografii w centrum handlowym Village Market. Nasz współudział w organizowaniu tych wydarzeń obejmował prace biurowe w ambasadzie RP, spotkania organizacyjne z przedstawicielami ambasady, KPF Nairobi oraz przedstawicielami kierownictwa Village Market, obsługę konferencji w hotelu i udzielanie zainteresowanym informacji o Polsce.

7. Aspekt edukacyjny pobytu

Oprócz konkretnych celów do zrealizowania nasza misja w Kenii miała też aspekt edukacyjny. Z uwagi na moje wykształcenie (jestem absolwentką afrykanistyki na UW) była to okazja do pogłębiania swojej wiedzy. Był to także mój trzeci pobyt w Afryce Wschodniej. Willemijn nie miała okazji być wcześniej w Afryce, toteż moim zadaniem było przekazanie jej podstawowej wiedzy na temat lokalnej kultury, języków czy historii. Z pewnością obie nauczyłyśmy się wielu nowych rzeczy, zwłaszcza Willy, która świetnie odnalazła się w nowym otoczeniu i szybko zdobywała nową wiedzę, łącznie z nauką podstaw suahili.Katarzyna Słowik

Jestes

378238

gosciem