O nas


Aktualności


Programy


Projekty


Możesz Pomóc


"Afryka w Potrzebie" - wystawa

Od pierwszego lipca na krakowskim dworcu gďż˝ównym bďż˝dzie moďż˝na obejrzeďż˝ wspólnďż˝ wystawďż˝ zdj�� dokumentujďż˝cych pracďż˝ 4 polskich organizacji pozarzďż˝dowych w Afryce. Zapraszajďż˝ na niďż˝ Polska Zielona Sieďż˝, Fundacja Simba Friends, Polska Akcja Humanitarna i Salezjaďż˝ski Wolontariat Misyjny „Mďż˝odzi ďż˝wiatu”. Wystawa bďż˝dzie trwaďż˝ do 30 lipca.

Dlaczego pomagamy w�a�nie Afryce?

W zestawieniach pokazujďż˝cych rejony ďż˝wiata najbardziej dotkniďż˝te biedďż˝, epidemiďż˝ AIDS, zagroďż˝eniami wynikajďż˝cymi ze zmian klimatycznych i brakiem perspektyw na samodzielny rozwój Afryka jako kontynent zajmuje pierwsze miejsce. Wďż˝aďż˝nie dlatego Afryka to miejsce wytďż˝onej pracy polskich organizacji pozarzďż˝dowych. Dziaďż˝amy tam, bo wierzymy, ďż˝e kaďż˝dy z nas bďż˝dďż˝c – w Malawi, Sudanie, Tanzanii, Kenii czy Ghanie – zrobiďż˝by to samo. Pomagamy w rozwoju najbiedniejszych rejonów ďż˝wiata - w rozwoju, który doprowadzi Afrykďż˝ do uniezaleďż˝nienia siďż˝ od pomocy z zewnďż˝trz. Pracujemy po to, aby zapewniďż˝ dostďż˝p do tak podstawowych rzeczy jak czysta woda, leki czy edukacja i szansa na zdobycie pracy. Pracujemy tam, bo wierzymy, ďż˝e wszystkim ludziom bez wzglďż˝du na to, skďż˝d pochodzďż˝, przysďż˝ugujďż˝ te same podstawowe prawa, np. prawo do godnych warunków ďż˝yciowych. Mimo wci�� istniejďż˝cych problemów, na ponad 190 paďż˝stw na ďż˝wiecie 150 paďż˝stw jest biedniejszych od naszego kraju. Czujemy, ďż˝e powinniďż˝my przyjmowaďż˝ tďż˝ perspektywďż˝ globalnďż˝.

Zdjďż˝cia które prezentujemy na wystawie dokumentujďż˝ pracďż˝, jakďż˝ wykonaliďż˝my w Afryce. Pokazujďż˝ ciďż˝ko doďż˝wiadczonych przez niesprzyjajďż˝cy los ludzi, którym byliďż˝my w stanie pomóc, daďż˝ narzďż˝dzia do dalszego rozwoju i spowodowaďż˝, ďż˝e ich ďż˝ycie stanie siďż˝ choďż˝ trochďż˝ ďż˝atwiejsze.

1 sierpnia wystawa zostanie przeniesiona do Warszawy na Dworzec Centralny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Jestes

378236

gosciem