Jak powstała fundacja

Misja i strategia

Statut

O nas (zespół)

Komu pomagamy

Plany na przyszłość

STATUT FUNDACJI SIMBA FRIENDS


I. Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Fundacja pod nazwą "Simba Friends Foundation", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jamesa Ofwona zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Anną Wolską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Wolska 45, z numerem repertorium 525/2004 z dnia 23.01.2004 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.
Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 6.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7.
Celem działania Fundacji jest:

1. Propagowanie postaw sprzyjających wymianie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych (zwłaszcza z biednych środowisk, zagrożonych przestępczością, narkomanią, alkoholizmem) w celu ich wzajemnego poznania, zrozumienia i pojednania,
2. Fundowanie stypendiów szczególnie uzdolnionym młodym ludziom,
3. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
5. Współpraca z instytucjami promującymi kulturę tworzoną przez młode talenty,
6. Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, a także innych rzeczy niezbędnych do kształcenia,
7. Organizowanie wycieczek, obozów, zjazdów integrujących dzieci i młodzież z całego kraju i poza jego granicami,
8. Propagowanie wszelkich sposobów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób takich, jak: AIDS, malaria, Przedstawione powyżej cele obejmują swoim działaniem Polskę, Węgry oraz Afrykę, w szczególności Kenię i Rwandę.

§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie różnych form pomocy psychologicznej oraz wspieranie różnych działań samopomocowych,
2. Działalność edukacyjną,
3. Wspieranie finansowe i materialne (darowizny) inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu oraz rekreacji,
4. Finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży,
5. Finansowanie zabiegów leczniczych dzieci w stanie zagrożenia życia, nie posiadających środków, wspieranie finansowe programów profilaktyki zdrowotnej,
6. Wspieranie finansowe programów pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych,
7. Współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
8. Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami, organizacjami oraz przedstawicielami różnych krajów i społeczności w zakresie przeciwdziałania biedzie, patologiom społecznym,
9. Przyznanie środków pieniężnych, w postaci jednorazowych świadczeń lub okresowych stypendiów,
10. Organizowanie szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zakup materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych do działalności, o której mowa w § 7,
11. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych,


III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji i subwencji osób prawnych;
c. dochodów za zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z majątku Fundacji;

§ 11.
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa, zgodnie z § 17, składa Zarząd Fundacji,
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12.
Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Fundacji.


IV. Organy Fundacji.

§ 13.
1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia tytułu udziału w pracach tego organu, za wyjątkiem zwrotu kosztów ponoszonych z tytułu:

a. podróży służbowych,
b. dojazdów lokalnymi środkami komunikacji miejskiej,
c. reprezentacji fundacji,
d. innych kosztów, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zarząd Fundacji

§ 14.
1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji,
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do siedmiu członków powoływanych na trzyletnią kadencję,
3. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję,
4. Pierwszy skład Zarządu Fundacji ustanawia Fundator. Następnych Członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, przedstawiają i zatwierdzają Członkowie Zarządu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 Członków Zarządu.
6. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany w trakcie trwania kadencji wyłącznie w wyniku:

a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia wykonywanie funkcji Członka Zarządu oraz podejmowanie działań szkodzących Fundacji,
b. niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,
c. stwierdzenia niezdolności do pracy przez komisję lekarską,
d. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
e. prawomocnego skazania przez sąd. Odwołanie Członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zarządzie Fundacji.

6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na ręce Prezesa Zarządu lub śmierci Członka Zarządu.
7. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu na okres 1 (jednego) roku. Po upływie tego czasu Zarząd ponownie wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.

§ 15.
1. Zarząd Fundacji zbiera się, co najmniej dwa w roku.
2. Prezes Zarządu zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Fundatora, zgłoszony na piśmie. Prezes Zarządu musi zwołać Zarząd w ciągu 2 (dwóch) tygodni od wpłynięcia wniosku.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 16.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2. Uchwalanie regulaminów,
3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
5. Nadawanie tytułu Sponsora Fundacji,
6. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia.
7. Ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji oraz określanie zakresu ich umocowania,
8. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
9. Nadzór nad działalnością Fundacji.
10. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją, zmianie statutu lub o likwidacji Fundacji.

§ 17.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 500 (pięćset) złotych ? oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 18.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Fundacji powołanym do sprawowania kontroli nad jej działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Fundacji trwa 2 lata.
4. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany w trakcie trwania kadencji wyłącznie w wyniku:

a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia wykonywanie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej,
b. stwierdzenia niezdolności do pracy przez komisję lekarską,v
c. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
d. prawomocnego skazania przez sąd. Odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej i przez to pozbawienie go członkostwa w Komisji Rewizyjnej, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej Fundacji.

5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub śmierci członka
6. Następnych Członków Komisji Rewizyjnej na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję, przedstawiają Członkowie Komisji Rewizyjnej, zatwierdza Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


§ 19.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. prawo żądania zwołania zebrania Członków Zarządu w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4. składanie na zebraniu Członków Zarządu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na zebraniu Członków Zarządu.

§ 20.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 21.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Fundacji ani być pracownikami Fundacji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Fundacji wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


V. Zmiana statutu, połączenie z inną fundacją, rozwiązanie Fundacji.

§ 22.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

§ 23.
Połączenie z inną fundacją:
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§ 24.
Likwidacja Fundacji:
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.


§ 25.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.


§ 26.
Do spraw nieregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz.97) wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2004 roku

Jestes

384148

gosciem