Forum Kenijsko-Polskie

Tricomp Sp. zo.o

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Od kilku lat Polska jest nie tylko biorcą, ale także i dawcą pomocy zagranicznej. W skali świata jesteśmy krajem wysoko rozwiniętym. Zgodnie ze wskaźnikiem rozwoju społecznego, opracowywanym corocznie przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Polska zajmowała w 2005 r. 36. miejsce na 177 badanych państwa świata.

Jesteśmy członkiem ONZ i przyjęliśmy na siebie zadanie przyczynienia się do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. W 1996 r. wstąpiliśmy do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a od 2004 r. staliśmy się członkiem Unii Europejskiej – instytucji przekazującej corocznie ponad połowę światowej pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się. Członkostwo w tych instytucjach zobowiązuje do dzielenia się z innymi, bardziej potrzebującymi krajami i społeczeństwami. Doświadczenie innych donatorów pokazuje, że pomoc zagraniczna przyczyniła się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego wielu krajów świata.

Dzięki pomocy udało się zapewnić większej liczbie osób dostęp do wody pitnej, opanować epidemie chorób zakaźnych, obniżyć poziom analfabetyzmu, ograniczyć śmiertelność niemowląt oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe na wielu obszarach globu. Udzielana pomoc zaowocowała również przyspieszeniem transformacji ustrojowej w wielu krajach oraz poprawą standardów przestrzegania praw człowieka.

Pomoc rozwojowa stanowi odpowiedź ze strony krajów rozwiniętych na problem ubóstwa, z którym w XXI wieku boryka się wiele krajów. Kraje biedne nie są w stanie rozwijać się wyłącznie własnymi siłami, dlatego korzystają z pomocy innych państw i instytucji międzynarodowych. Przezwyciężenie globalnej luki rozwojowej stanowi wyzwanie dzisiejszych czasów. Problemy głodu i ubóstwa wymagają z jednej strony rozwiązań ogólnoświatowych, z drugiej zaś konieczne jest zaangażowanie każdego państwa z osobna.

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnymi partnerami MSZ. Kilka razy w roku ogłaszany jest otwarty konkurs na projekty, w wyniku którego wyłaniane są organizacje pozarządowe realizujące konkretne projekty dla krajów rozwijających się i w okresie transformacji. Ich działania, podejmowane zgodnie z celami określonymi przez MSZ, są współfinansowane przez Ministerstwo. Projekty skierowane są do priorytetowych państw biorców oraz do pozostałych krajów objętych programem polskiej pomocy zagranicznej. Organizacje pozarządowe realizują projekty z zakresu pomocy krajom w okresie transformacji ustrojowej:

* przekazywanie wiedzy na temat przeprowadzenia reform gospodarczo-ustrojowych,
* prezentacja polskich doświadczeń z okresu transformacji,
* pomoc techniczna w przeprowadzaniu działań związanych z przekształceniami gospodarczymi społecznymi i instytucjonalnymi
* przekazywanie polskich doświadczeń związanych z procesem integracji z Unią Europejską,
* przekazywanie wiedzy z zakresu działalności i rozwoju samorządności lokalnej,
* pomoc techniczna dla przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i rozbudowy gospodarki rynkowej

Pomoc realizowana na zasadzie projektów dla krajów rozwijających się obejmuje m.in.: zaopatrzenie w wodę, zakup wyposażenia do szkół, ośrodków zdrowia, punktów medycznych, budowę szkół i szpitali oraz innych placówek służących ochronie zdrowia i edukacji.

Od kilku lat MSZ współfinansuje projekty pomocowe realizowane w krajach rozwijających się przez polską organizację pozarządową, Fundację Simba Friends:

* w roku 2006 w ramach kanadyjskiego Oficjalnego Programu Pomocy Rozwojowej dla Europy Środkowej projekt w Kenii: „Szkoła Podstawowa Kogere”

* w roku 2007 projekt w Kenii: „Aktywizacja Społeczności Sega – edukacja IT, ekorozwój”

* w roku 2008 projekty w Kenii i Tanzanii: „Maji Moto - budowa placówki edukacyjnej oraz promocja ochrony praw kobiet na ziemi Masajów” i „TEHAMA – technologie komputerowe kluczem do rozwoju regionu Kilimandżaro”.Jestes

377507

gosciem