Sega Silicon Valley

TEHAMA

Maji Moto

Maji Moto - budowa placówki edukacyjnej oraz promocja ochrony praw kobiet na ziemi Masajów

Projekt Maji Moto - budowa placówki edukacyjnej oraz promocja ochrony praw kobiet na ziemi Masajów zakłada skonstruowanie placówki edukacyjnej (prywatnej szkoły podstawowej, ochronki dla dziewcząt, latryn) oraz przeprowadzenie szkoleń dotyczących edukacji kobiet i aktywizacji mieszkańców wsi Maji Moto, usytuowanej w Prowincji Rift Valley, w dystrykcie Narok, dywizji Osupuko w Kenii.

Obszar terytorialny Osupuko wynosi 1,891.5 km2. Populacja dystryktu wzrosła dwukrotnie na przestrzeni ostatnich 2 lat; w 2007 zanotowana gęstość zaludnienia wynosiła 24 osoby na km²; zaś populacja Osupuko w 2007 wynosila 16 osob na km².. Na tę liczbę ludności przypada w calej dywizji: 19 szkół podstawowych, 1 żeńska szkoła średnia oraz 32 przedszkola (chatki gliniane zaadoptowane na przedszkola). W całej dywizji Osupuko 18,120 osob (tj. 71% populacji) żyje poniżej poziomu ubóstwa .

Cele projektu:

* Podwyższenie dostępu masajskich dzieci do powszechnej edukacji na poziomie podstawowym,

W dywizji Osupuko około 40% chłopców i 50% dziewcząt nie ma dostępu do edukacji na poziomie podstawowym. Główne tego przyczyny to:
- brak zaplecza infrastrukturalnego oraz wyposażenia w dostępnych w terenie szkołach państwowych.
- niezgodność programu lokalnych szkół misyjnych z kulturą plemienia, w efekcie czego rodzice nie wyrażają zgody na uczęszczanie swych dzieci do opisywanych szkół;
- brak zaplecza mieszkalnego dla kadry pedagogicznej, który demotywuje nauczycieli do przyjmownia pracy w tych stronach kraju;
- brak profesjonalnego przygotowania procesu zarządzania kadrą nauczycielską oraz brak dodatkowych szkoleń dla pedagogów;
- niski poziom znajomości przez społeczność dwóch oficjalnych językow Kenii: swahili oraz angielskiego

* Promocja równości płci i awansu społecznego kobiet we wsi Maji Moto, ochrona potnecjalnych ofiar obrzezania i przymusu małżeńskiego.
Prawna i obywatelska dyskryminacja kobiet stanowi poważny problem, hamujący rozwój, a zarazem szerzący biedę i przenoszenie chorób zakaźnych w regionie Narok. Zgodnie z danymi statystycznymi Rządu Kenii, na terenie dywizji Osupuko około 75% pracowników fizycznych stanowią kobiety, które pracują przeważnie w sektorze rolniczym i wytwórczym. Nie otrzymują one statusu oficjalnych pracowników, stanowiąc w ten sposób niepłatną siłę roboczą. Kobiety nie tylko nie otrzymują wynagrodzeń za pracę, ale pozbawione są także możliwości jej planowania jak również decydowania o metodach gospodarowania.
- Na kobietach spoczywa obowiązek utrzymania rodziny i opieki nad wszystkimi jej członkami - w tym dziećmi, starszymi, chorymi. Przeciążenie pracą osłabia ich zdrowie, co w konsekwencji powoduje, że umieralność jest pośród nich o 30% wyższa niż u mężczyzn.
- Niesprawiedliwy podział pracy według płci wzmaga kultywowanie nierówności rodzinnych w traktowaniu córek i synów. Młode dziewczeta zmuszane są do pomocy matkom kosztem pobierania edukacji, a nadto gdy osiągają wiek dojrzewania, traktowane są jako towar dochodowy i sprzedawane jako żony.
Brak działań zmieniających obecny stan rzeczy doprowadza do stagnacji spoleczności oraz jej postępującego ubożenia i regresu.

* Redukcja ubóstwa oraz aktywizacja społeczności
Rejon implementacji projektu cechuje się dużą niejednorodnością, gdyż z uwagi na bogactwo przyrodnicze (Park Masai Mara) posiada on niezwykly potencjał do rozwoju i dochodowości, lecz brak zaplecza infrastrukturalnego oraz bardzo niski poziom życia i edukacji ludności lokalnej wpływa na stopniowy regres urbanizacyjny terenu. Ponad 71% ludności obszaru Narok żyje poniżej poziomu ubóstwa, zaś ponad 60% dorosłej populacji nie posługuje się sprawnie żadnym z obowiazujących języków Kenii: swahili oraz angielskim. Na terenie dywizji Osupuko gęstość zaludnienia wynosi 16 osób na km, zaś na wskazaną liczbę ludności przypada w całej dywizji zaledwie 19 szkół podstawowych, 1 żeńska szkoła średnia oraz 32 przedszkola (prowizorycznie zaadoptowane do tego celu gliniane chatki). Z uwagi na zły stan dróg oraz niebezpieczeństwo ataku przez dzikie zwięrzęta, dzieci i dorośli z małych wiosek w większości w ogóle nie pobierają edukacji .

* Podnieniesienie jakości nauczania w Maji Moto
Teren implementacji projektu jest ubogi w infrastrukturę mieszalną i drogową. Większość domów budowanych jest na sposób tradycyjny, przy użyciu gliny i łajna. Funkcjonujące obecnie w terenie szkoły należą do państwa lub organizacji religijnych, przez co nie stać ich na zakwaterowanie wysokokwalifikowanych nauczycieli (szkoły państwowe), albo też ich charakter (szkoły religijne) nie stoi w zgodzie z tradycją plemienia, przez co dzieci nie uczeszczają na zajęcia w takich placówkach. W efekcie zaistniały stan rzeczy powoduje niski poziom edukacji w regionie Narok, porównując w skali całego kraju.

* Zwiększanie świadomości społeczności na temat zapobiegania AIDS I HIV
Według raportów dotyczących HIV i AIDS na terenie Narok w jednym szpitalu w dystrykcie (Państwowym Szpitalu w Narok) od roku 1988 - kiedy datowały się pierwsze oficjalne statystyki - do roku 2001 przyjęto łącznie około 17 250 osób chorych na AIDS. Spośród nich 20% to osoby młode, w przedziale wiekowym 12 -25 lat. W samym dystrykcie z powodu omawianej choroby zmarło dotychczas około 7 670 osób. Statystycznie w szpitalu Narok dziennie umiera 6 osób z powodu AIDS, a 8 jest zdiagnozowanych jako nosiciele HIV. Podane liczby odnoszą się jedynie do osób raportowanych przez szpital nie stanowiąc tym samym wartości dla całego regionu. Przyjmuje się bowiem, iż około 58% mieszkańców nie korzysta z porady lekarza w obawie przed AIDS.

Zapraszamy do lektury Newslettera projektowego:

Newsletter nr 1

Newsletter nr 2

Newsletter nr 3

Newsletter nr 4

 

oraz na stronę Internetową wioski Maji Moto: www.majimoto.org


Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicnzych RP w 2008r.

 


Jestes

384149

gosciem